ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

 

İşbu sözleşme, Büyükdere Cd. No:5/2 Mecidiyeköy İstanbul adresindeki Pivol Bilişim Danışmanlık ve Teknoloji Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. (kısaca “MAXİDURAK” olarak adlandırılacaktır) tarafından işletilen

www.maxidurak.com, websitesinden kurulan alt alan adları veya yeni bir alan adı aracılığı ile ürün/mal/hizmet alımı ve/veya satımı yapmak üzere faydalanmak isteyen satıcı üyelerin veya alıcı üyelerin, (Kısaca “SATICI ÜYE” veya “ALICI ÜYE” olarak adlandırılacaktır) yerine getirmesi gereken yükümlülükleri ve tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerini

düzenlemektedir.

1. TANIMLAMALAR:

Bu sözleşmede yer alan aşağıdaki tanımlamalar, ibareler ve kısaltmalar karşılarında gösterilen anlamları ifade edecektir.

Website: www.maxidurak.com, Bu sözleşmede kısaca “WEBSİTE” olarak anılacaktır.

Alt Alan Adı: WEBSİTE’ye bağlı olarak ön isimlendirme ve adresleme şeklinde çalışan örneğin “kullanıcısitesi.maxidurak.com” gibi alan adı. Bundan sonra “ALTALAN” olarak alınacaktır.

Satıcı Üye: ALTALAN olarak veya yeni bir alan adı aracılığı ile ürün/mal/hizmet alımı ve/veya satımı yapmak üzere faydalanmak isteyen,

üyelik formunu eksiksiz doldurarak, MAXİDURAK’çe üyelikleri onaylanarak

WEBSİTE’ye üyeliği kabul edilen bireysel veya kurumsal kullanıcı üyelerdir.

Alıcı Üye: SATICI ÜYE’ler tarafından açılmış olan ALTALAN ve yeni bir domain aracılı ile oluşturulan sitelere ürün/mal/hizmet alımı amacı üzere faydalanmak isteyen, MAXİDURAK onayı ile SATICI ÜYE tarafından kendi ALTALANI’ı için tanımlamış olduğu üyelik formunu eksiksiz doldurarak, SATICI ÜYE’ce üyelikleri onaylanarak ALTALAN’a üyeliği kabul edilen bireysel veya kurumsal kullanıcı üyelerdir.

Kota: SATICI ÜYE WEBSİTE aracılığı ile almış olduğu hizmetlerden faydalanırken aşağıda belirtilen kotalara tabi tutulmuştur. Bu kotalar etkilenmemek için MAXİDURAK’e yapacağı aylık minimum 10 YTL (KDV Dahil) ücret ödeyecektir. Bu kotalar;

a)   Ürünlerin yayınlanmasında ve gruplanmasında kullanılan menüye 10 tane ana kategori ve 10 tane alt kategori ekleyebilir.

b)   Ana kategori veya alt kategorilere toplam 1000 adet ürün ekleyebilir.

c)    Aylık toplam sayfa gösterim sayısı 100.000 dir.

d)   Site içerisinde yayınlacak olan tanıtım ve reklamlarının hakları MAXİDURAK’a aittir.

 

2. WEBSİTE ÜCRETLENDİRME KOŞULLARI:

WEBSİTE aracılığı ile alınan hizmetlere ait kullanımdan doğan ücretlendirme hükümleri aşağıda belirtildiği şekildedir.

a)   WEBSİTE’ye üyelik işlemi ücretsizdir.

b)   WEBSİTE altında alınacak olan ALTALAN hizmeti ücretsizdir.

c)    SATICI ÜYE’nin alacağı veya daha önceden sahip olduğu alan adına ait yönlendirme hizmeti ücretsizdir.

d)   SATICI ÜYE’ye ait ALTALAN adına üyelik hizmeti ücretsizdir.

e)   ALTALAN’a ait bir adet email hesabı ücretsizdir.

f)     ALTALAN veya kendisine ait alan adı ile WEBSİTE aracılığı hizmet alan SATICI ÜYE KOTA’ları aşmadığı sürece  web sayfalarının bulundurma hizmeti ücretsizdir.

g)   WEBSİTE’nin SATICI ÜYE’lere WEBSİTE aracılığı ile onayları alınmak koşuluyla işlemlerinde kolaylık sağlamak, yeni özellikler kazandırmak amacıyla WEBSİTE aracılığı ile duyurulacak hizmetleri belirtilecek ücretler mukabilinde kullanılabilecektir.

 

3. WEBSİTE İŞLEYİŞ VE ŞARTLARI:

a) SATICI ÜYE, yayınlayacağı ürün/mal/hizmet ilanlarına ilişkin olarak hukuki mevzuata uygun hareket edeceğini, bilhassa Tüketicinin Korunması ve Reklam Hukukundan kaynaklanan yükümlülükler başta olmak üzere bu konudaki tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul ve beyan eder. MAXİDURAK hukuki mevzuata uymadığını tespit ettiği ürün/mal/hizmet ilanını ve reklamları yayınlamaktan imtina edebilir. Bununla beraber bu hakkı kullanmış olsun olmasın web sayfasında yayınlanan herhangi bir ilan sebebi ile MAXİDURAK’in herhangi bir hukuki veya cezai sorumlulukla karşılaşması halinde SATICI ÜYE’ye rücu hakkı saklıdır.

b) WEBSİTE’ye bağlı çalışan ALTALAN ve SATICI ÜYE’ye ait alan adları, SATICI ÜYE’lerin mallarını/ürünlerini/hizmetlerini satışa arz ettikleri bir sanal buluşma ortamından ibarettir.

MAXİDURAK web sayfası işleticisi sıfatı ile bu sanal buluşma ortamından faydalanma imkanını SATICI ÜYE’lerine sağlar. Ancak sanal ortamda yapılan münferit alım-satım işlemlerinin tarafları ise satıcı SATICI ÜYE ile alıcı ALICI ÜYE olup MAXİDURAK hiçbir surette bu ilişkilerin tarafı değildir ve söz konusu işlemlerden dolayı tarafların üzerinde doğan hak ve yükümlülüklerden dolayı da bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu itibarla

MAXİDURAK ürün/mal/hizmet ilanlarda yer alan bilgilerin, görüntü ve açıklamaların içeriği, şekli ve doğruluğu konusunda herhangi bir garanti vermez. MAXİDURAK, tüm üyeleri arasında gerçekleşen ticarete de hiçbir şekilde taraf olmadığı cihetle alım-satım ilişkisinden doğan tüm taleplerin, ilişkinin diğer taraf olan SATICI ÜYE veya ALICI ÜYE’ye karşı ileri sürülmesi zorunludur.

c)  ALICI ÜYE ve SATICI ÜYE MAXİDURAK tarafından belirlenen ve WEBSİTE’de duyurulan kurallar ve duyurular dahilinde alıcı ve/veya satıcı sıfatı ile WEBSİTE hizmetlerinden faydalanmayı kabul ve taahhüt etmiştir. MAXİDURAK, WEBSİTE’de yapılacak işlemlere ilişkin prosedürlerde ayrıca herhangi bir özel bildirimde bulunmaksızın WEBSİTE’de duyurmak sureti ile değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

d) SATICI ÜYE, WEBSİTE’deki duyurular ve yardımlar bölümünde belirtilen yasaklı ürünlerden herhangi bir ürünü/malı/hizmeti satışa arzedemeyeceği gibi herhangi bir kanuna, ahlaka ve/veya kamu düzenine aykırı amaçla toplu tanıtım, postalama ve benzeri faaliyette de bulunamaz. Aynı şekilde alıcı veya satıcı olarak gayrı ciddi, içinde hakaret, müstehcenlik öğeleri barındıran, toplumun ahlak anlayışına ters düşen mesajlar da gönderemez. Bu tür girişimler MAXİDURAK tarafından tespit olunduğu takdirde söz konusu işlemi durdurma hakkı mevcuttur. Bu gibi durumlarda doğabilecek her türlü sorumluluk SATICI ÜYE’ye aittir, herhangi bir sebeple MAXİDURAK’in bu tür eylemler neticesinde uğrayabileceği her tür

doğrudan/dolaylı, maddi/manevi zararın tazminini talep hakkı saklıdır.

e) SATICI ÜYE, satışa arz edeceği malın/ürünün/hizmetin tercih ettiği satış seçeneği opsiyonu/opsiyonlarına göre satışını yapabilir. SATICI ÜYE, satış ilanında bildirmiş olduğu malın/ürünün/hizmetin satış fiyatlarına ve satışa arzı ile bağlıdır. Ürünü/malı/hizmeti satmaktan ve alıcıya teslim etmekten imtina edemez. SATICI ÜYE ayrıca satışa sunduğu ürün/mal/hizmet için WEBSİTE’deki ALTALAN’da ilan edilen bedelden hariç herhangi bir

bedel/ücret de talep edemez. Aksi takdirde MAXİDURAK tarafından WEBSİTE’deki ALTALAN üzerinden ürün/mal/hizmet arzetmesi engellenebilir, üyeliği feshedilebilir.

f) WEBSİTE altında çalışan ALTALAN ve kullanıcıların kendilerine ait alan adlarında KOTA maddesinde belirtildiği üzere yayınlanacak olan tüm teklam ve tanıtım hakları MAXİDURAK’a aittir. SATICI ÜYE istediği takdirde kotaların kaldırılması ile ilgili husustaki ödeneği yaparak reklam ve tanıtım hakkına sahip olabilir.

g) MAXİDURAK, dilediği zaman SATICI ÜYE’nin üyeliğini sebep göstermeksizin ve ihbarda bulunmaksızın geçiçi veya sürekli olarak yasaklayabilir, belirlenecek sair sınırlamalara tâbi tutabilir, işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. Sözleşmeye aykırılık hallerinde MAXİDURAK’in maddi-manevi zararının tazminini talep hakkı saklıdır.

İşbu sözleşme WEBSİTE’nin herhangi bir sebeple yayınının durması/durdurulması halinde durma süresince askıda addolunur.

Sözleşme WEBSİTE’de yapılan faliyetin MAXİDURAK tarafından sona erdirilmesi halinde ise kendiliğinden sona erer. Şu kadar ki MAXİDURAK işini, ticari ortaklığını ve WEBSİTE alan adını da değiştirmeye, aynı

faaliyeti başka bir alan adı üzerinden yürütmeye yetkili olup bu değişikliklerin işbu sözleşmeye herhangi bir etkisi olmayacaktır.

SATICI ÜYE, malını/ürününü/hizmetini satışa arz ederken, teklif verirken, malı/ürünü/hizmeti satın alırken, teslimatta ve satış sonrasında işbu sözleşme hükümleriyle birlikte yürürlükte bulunan tüm mevzuata

uygun davranmayı, fatura, irsaliye, irsaliyeli faturayı ürün/mal ile birlikte alıcıya teslimi zorunlu garanti belgesi, kullanım kılavuzu gibi belgeleri de eksiksiz olarak teslim etmeyi, aksi halde karşılaşacağı tüm

hukuki ve cezai yaptırımlardan, maddi ve manevi tazminat taleplerden kendisinin sorumlu olacağını, MAXİDURAK’i hiçbir şekilde sorumlu tutmayacağını ve MAXİDURAK’in üçüncü kişilerin taleplerine maruz kalması halinde kendisine rücû edebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

SATICI ÜYE’ler satışını yaptıkları mal/ürün/hizmet’ler için bunların Alıcı ÜYE’ye tesliminden önce Tüketicinin Korunması Kanunu-Mesafeli Satış Yönetmeliği hükümlerine göre taraflar arasında yazılı sözleşme yapılmasını sağlamak ve sözleşmenin bir örneğini Alıcı ÜYE’ye teslim etmekle yükümlüdür.

4. DİĞER HUSUSLAR:

a) MAXİDURAK, WEBSİTE’nin olabilecek her türlü makul kaynağı kullanarak azami devamlılıkta ve işlerlikte hizmet vermesi için üzerine düşen özeni gösterecek olup internet ortamından kaynaklanan altyapısal

kaynaklı gecikmelerden, doğal afetler (deprem, sel, fırtına, yıldırım, yangın, vs.) sonucu kaynaklanan altyapısal kaynaklı gecikmelerden ve doğabilecek bilgi kayıplarından, ALICI ÜYE veya SATICI ÜYE’lerden kaynaklanan hatalı işlemlerden sorumlu değildir.

b) MAXİDURAK ile SATICI ÜYE arasında doğacak ihtilaflarda uygulanacak olan hukuk T.C. vatandaşları arasında uygulama bulan Türk hukuku olup ihtilafların çözüm mahalli İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri’dir.